Isännöitsijän auktorisointi

 

Isännöitsijän auktorisointiedellytykset

Isännöitsijän on auktorisointia hakiessaan ja koko auktorisoinnin ajan täytettävä seuraavat edellytykset: 


1. Juridiset edellytykset 
2. Taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset 
3. Kiinteistön johtaminen 
4. Tietojen antaminen ja kurinpitomenettely 
5. Voimaantulomääräykset

1.1.Isännöitsijä on suorittanut ammatti-isännöitsijä- eli AIT-tutkinnon tai hänellä on muu ISA:n hyväksymä koulutus. 
Isännöitsijä on toiminut neljä vuotta päätoimisena isännöitsijänä tai hänellä on ollut neljä vuotta päätoiminen valvontavastuu isännöintiyhteisön isännöinnistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Koulutuksen ja työkokemuksen huomioon ottamisesta on laadittu erilliset ohjeet.

 

1.2.Isännöitsijä on rehellinen ja hyvämaineinen.

1.3.Isännöitsijä toimii päätoimisena isännöitsijänä tai hänellä on päätoiminen valvontavastuu isännöintiyhteisön isännöinnistä.

1.4.Isännöitsijä hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

1.5.Isännöitsijä on iältään alle 70-vuotias.

1.6.Isännöitsijällä on asuinpaikka Euroopan talousalueella.

1.7.Isännöitsijä on osallistunut ISA:n järjestämään auktorisointiedellytysten koulutuspäivään. Koulutuspäivä järjestetään tarvittaessa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

1.8.Isännöitsijää ei ole tuomittu hyvän isännöintitavan vastaisesta rikoksesta. Tämän selvittämiseksi isännöitsijän on hakemuksessaan kerrottava, onko hänet tuomittu edellä mainitusta rikoksesta ja annettava vakuutus, ettei häntä vastaan ole vireillä edellä tarkoitettuja rikosoikeudenkäyntejä.

2.1. Isännöitsijällä, hänen työnantajanaan toimivalla isännöintiyhteisöllään tai hänen asiakasyhtiöllään on isännöinti koskeva vastuuvakuutus.

2.2. Isännöitsijällä on kiinteä toimipaikka ja käyntiosoite.

2.3. Isännöitsijä on säännöllisesti asiakkaidensa tavoitettavissa asiakkaille tiedotettuina yhteydenottoaikoina.

2.4.Isännöitsijällä on toimiva varahenkilöjärjestelmä, jolla turvataan isännöintipalvelujen tuottaminen.

2.5.Isännöinti on kokonaisvastuullista ja isännöintityön alihankinnan yhteydessäkin vastuu on isännöitsijällä.

2.6.Isännöitsijä osallistuu säännöllisesti alan koulutukseen ammattitaitonsa ja osaamisensa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

3.1. Asiakasyhtiön hallinto hoidetaan lakien, yhtiöjärjestyksen ja isännöintisopimuksen mukaisesti.

3.2. Uuden asiakasyhtiön vastaanottamisen yhteydessä laaditaan luettelo kiinteistön asiapapereista ja tarkastetaan kiinteistö ja sitä koskevat tiedot.

3.3. Isännöinnin vaihtumisen yhteydessä luovutetaan viivytyksettä asiakkaan asiapaperit ja laaditaan vähintään maksuperusteinen välitilinpäätös. Jos isännöintisopimus päättyy tilikauden vaihtuessa, laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätöksen laatiminen kuuluu isännöintipalkkioon, jollei muuta ole sovittu.

3.4. Tiedottaminen hoidetaan hyvän isännöintitavan ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

3.5. Asiakasyhtiön kokouksista laaditaan viipymättä pöytäkirja ja päätöksistä tiedotetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

3.6. Asiakkaan asiakirjat ja tiedot säilytetään turvallisesti ja järjestelmällisesti.

3.7. Asiakasyhtiön turvallisuuteen liittyvät asiat hoidetaan lainmukaisesti ja huolellisesti

3.8. Kirjanpito ja taloudenhoito on lainmukaista ja ajantasaista

3.9. Rahaliikenteen hoitaminen on luotettavaa ja ajantasaista.

3.10. Kiinteistönhoito, kunnossapito ja perusparantaminen ovat suunnitelmallista ja niissä otetaan huomioon ympäristö ja elinkaariedullisuus

3.11.Huolehditaan asiakasyhtiön järkevästä energian käytöstä ottaen huomioon taloudellisuus, terveellisyys ja viihtyisyys.

3.12.Asiakkaan lukuun tehtävät hankinnat hyväksytetään asiakkaan toimielimissä isännöintisopimuksen mukaisesti.

3.13.Sopimusasiat ja kilpailuttamiset valmistellaan ja hoidetaan luotettavasti, ammattitaitoisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Kilpailuttamisissa luodaan edellytykset vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi.

3.14.Isännöintisopimuksen sisältöä ja toimivuutta kehitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

4.1.Isännöitsijä noudattaa hyvää isännöintitapaa.

4.2.Isännöitsijä sitoutuu käyttämään ISA-tunnusta ISA:n antamien ohjeiden mukaisesti.

4.3.Isännöitsijä selvittää auktorisoinnin edellytykset ja niiden merkityksen isännöinnille asiakasyhtiöidensä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille.

4.4.ISA:lle toimitetaan vuosittain ISA:n vahvistama vuosi-ilmoitus, jonka isännöitsijä allekirjoittaa.

4.5.Isännöitsijä toimittaa auktorisointihakemuksensa liitteenä isännöimiensä taloyhtiöiden viimeisimmät annetut tilintarkastuskertomukset.

4.6.Isännöitsijä sitoutuu ISA:n kurinpitomenettelyyn. Sitoumus koskee sellaisia kurinpitoasioita, jotka ovat tulleet vireille auktorisoinnin aikana.

5.1.Isännöitsijän auktorisointiedellytykset ovat voimassa 9.3.2007 lukien.

Isännöitsijä voi käyttää toimintansa kehittämisessä myös isännöintiyhteisön itsearvioinnin työkalua.

 

Lähde: ISA ry:n ohje isännöitsijän auktorisointiedellytykset

Turun Talohuolto Oy

Maariankatu 4 A (käyntios.)
PL 257 (postios.)

20100 TURKU